Logo

Naše možnosti

Díky všestrannosti našeho teamu se můžeme aktivně podílet - ať už naše společnost nebo jednotliví členové našeho teamu - na přípravách a realizacích těchto projektů:

Poradenství a příprava projektů v oblasti získávání grantů EU

Pomůžeme zformulovat projektový záměr Vašeho návrhu a zjistíme, z jakých zdrojů by jej bylo možné financovat. Základem pro vypracování této služby je prověření absorpční kapacity projektu, tj. jeho šance na získání dotace z některého ze strukturálních fondů EU či grantových a dotačních schémat lokalizovaných v České republice. Podle dohody s klientem zpracujeme kompletní žádost o dotaci pro daný projekt či její část. V případě, že se klient rozhodne vypracovat projekt vlastními silami, nabízíme odborné konzultace.


Členové našeho týmu se úspěšně podíleli na přípravě a realizaci řady projektů, určených pro poskytování dotací z EU. Jedná se např. o následující projekty:
• Sapard - odstranění povodňových škod
Projekt byl realizován v roce 2003. Jeho cílem bylo získat prostředky, které napomohly k odstranění následků ničivých povodní v roce 2002.

• Srop - marketingová podpora na jihu Čech
Projekt MPJČ byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu, v rámci kterého byly rozdělovány prostředky z evropských fondů. Projekt měl za cíl podpořit marketingové kampaně zaměřené na rozvoj golfu.

• Srop - Golf pro všechny
Projekt Golf pro všechny byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu, v rámci kterého byly rozdělovány prostředky z evropských fondů. Cílem projektu byla podpora rozvoje golfu ve všech jihočeských klubech.

• Intereg - podpora seniorského sportu
Tento mezinárodní projekt vedl k zintenzivnění propagace zmiňované skupiny a umožnil tak pořádat přeshraniční aktivity mezi ČR a Německem.

• Intereg - podpora juniorského sportu
Tento mezinárodní projekt vedl k zintenzivnění propagace zmiňované skupiny a umožnil tak pořádání přeshraničních aktivit mezi ČR a Německem.

• Srop - golfové balíčky
Projekt Golf pro všechny byl podpořen ze Společného regionálního operačního programu, v rámci kterého byly rozdělovány prostředky z evropských fondů. Projekt měl za cíl podpořit rozvoj golfu ve všech jihočeských golfových klubech.

• Revitalizace zámeckého parku
Cílem tohoto projektu bylo získání finančních prostředků, které by přispěly k revitalizaci historicky chráněného zámeckého parku.

• ROP - zelené vzdělávání
Projekt měl za cíl zajistit školení, zakončené osvědčením zastřešeným Zemědělskou univerzitou v Brně. Absolventi tohoto kurzu byli vzděláváni v oborech krajinářství, zemědělství apod.

• ROP - Golfem x Drogám
Projekt řeší problém stále se rozšiřujícího trendu užívání drog mezi mládeží. Snahou projektu je představit golf jako společensko-kulturní zábavu a sport nejen pro bohaté podnikatele. Golf je hra a aktivita, která dokáže změnit myšlení dětí a mládeže a jejich priority. Dokáže smysluplně naplnit jejich volný čas, pomůže k rozvoji jejich duševní i tělesné kondice. Vzhledem ke své časové náročnosti může omezit prostor pro pohodlný a nezdravý způsob života a trávení volného času. V dnešní době, kdy drogy volně pronikají již mezi mládež školou povinnou, nabídne realizátor v rámci projektu atraktivní alternativu trávení volného času, a to golfové kurzy pod odborným vedením a zdarma. Heslo projektu zní: "Žádný alkohol, žádné drogy – hraj s námi golf!"
Projekt řeší problém mylného nahlížení na golf jako na sport pro "horních deset tisíc". Cílem projektu je přiblížit golf širokým masám lidí, turistům ze všech sociálních skupin, odstranit mýtus, že golf je jen pro bohaté skupiny obyvatel. Před dvaceti lety byl tento mýtus spojován s tenisem a dnes je tenis masovým sportem. Snahou žadatele je pomoci k tomu, aby se i golf stal masovým sportem, který bude lákat velké množství turistů, a to i mimo hlavní
turistickou sezonu.
Projekt dále řeší problém rovných příležitostí. Projekt bude ve své přípravné, realizační i provozní fázi klást důraz na rovné příležitosti. Golf je hra pro všechny věkové kategorie, ať se jedná o děti, školáky či seniory. Golf mohou hrát jak ženy, tak i muži. Při hře golfu výrazně nerozhoduje ani zdravotní stav, neboť existuje řada tělesně postižených občanů, kteří hrají golf. Golfové hřiště je stále více přijímáno jako možnost aktivního odpočinku starší generace, která mnoho příležitostí dosud neměla.

• ROP - rekonstrukce Hotelu Zlatá Hvězda - kulturní památka
Tento projekt byl zaměřen za získání prostředků pro kulturní památku v obci Vimperk.

• ROP - manažerské vzdělávání – aktuálně
Cílem projektu je zajistit školení pro manažery. Po absolvování školení získají účastníci příslušné osvědčení.

• Sportem x Drogám - v přípravné fázi
Projekt opět řeší problém stále se rozšiřujícího trendu užívání drog mezi mládeží. Snahou projektu je představit sport jako společensko-kulturní zábavu. Sport - aktivita která dokáže změnit myšlení dětí a mládeže a jejich priority. Dokáže smysluplně naplnit jejich volný čas, pomůže k rozvoji jejich duševní i tělesné kondice. Vzhledem ke své časové náročnosti může omezit prostor pro pohodlný a nezdravý způsob života a trávení volného času. V dnešní době, kdy drogy volně pronikají již mezi mládež školou povinnou, nabídne realizátor v rámci projektu atraktivní alternativu trávení volného času, a to sportovní kurzy pod odborným vedením a zdarma. Heslo projektu zní: "Žádný alkohol, žádné drogy – sportuj s námi!

 

Organizace speciálních akcí a promotion

Při pořádání událostí našim klientům zajišťujeme výběr cílových skupin, spolupráci při vytvoření námětu, zpracování scénáře a zajištění programu, přípravu a distribuci pozvánek, ověření účasti, technické a organizační zabezpečení celé akce, navazující zajištění publicity, sledování výsledků a vyhodnocení.

Zrealizovali jsme např.:

Semináře pro společnosti:

Medservis s.r.o.
www.synlab.cz

BIO-PLUS, spol. s r.o.
www.bio-plus.cz

LABOMA spol. s.r.o.
www.synlab.cz

KLINLAB, spol. s r.o.
www.klinlab.cz

IMUMED s.r.o.
www.imumed.cz

Golfové turnaje, klientské akce:

Jaguar Golf Cup

Synlab Golf Tour 2009

Synlab Golf Tour 2010

Essox Golf Tour

Solus Golf Tour

Sid Golf Tour

GPA Golf Tour

Mezinárodní mistrovství seniorů

Mistrovství Evropy handicapovaných golfistů – připravujeme
 

Komunikace s médii

Jsme připraveni poskytnout Vám poradenství a konzultace k jednotlivým případům a oblastem komunikace s médii a jednotlivými novináři, vytvářet profesionální tiskové zprávy a sdělení a následně je distribuovat příslušným novinářům a redakcím, organizovat tiskové konference, brifinky, kulaté stoly a profesionálně připravit klienta na  setkání s médii. Jsme schopni plnohodnotně vykonávat službu tiskového mluvčího, zajistit kompletní monitoring regionálních i celostátních médií včetně rozhlasových a televizních stanic podle zadání klienta.

PR

Jednotliví členové našeho týmu mají dlouholeté zkušenosti z oboru public relations, a to nejen ze strany komunikačních agentur, ale také ze strany klientů (zadavatelů
kampaní). Vždy navrhujeme efektivní kampaně.

Standardními službami, jakými jsou organizace rozhovoru, příprava tiskové zprávy, organizace tiskové konference, či příprava placeného článku a nákup prostoru v
médiích naše služby zdaleka nekončí. Máme zkušenosti s přípravou virtuálních kampaní, event managementem, organizací profesionálních mediálních tréninků, budováním image veřejných představitelů i uváděním nových produktů na trh.

Svým klientům poskytujeme prvotřídní služby zejména v oblasti korporátní komunikace, produktového PR, interní komunikace, komunikace s obchodními partnery, komunikace změn a krizové komunikace.

Ať již potřebujete komunikovat s novináři a širokou veřejností, zaměstnanci, státní správou a místní samosprávou nebo třeba s nátlakovými skupinami, vždy pro Vás
najdeme správné a efektivní nástroje komunikace.

Sponzorský management

Dokážeme vyhledat příležitosti a zprostředkovat komunikaci o sponzorských aktivitách mezi klientem a druhou stranou, analyzovat efektivitu sponzorství a zjišťovat, zda  byly poskytnuté prostředky využity adekvátně.
Zároveň můžeme pro klienty vypracovat účinné strategie maximalizace sponzorských aktivit tak, aby co nejpřesněji zasáhly cílovou skupinu.


PŘEKLADY, TLUMOČENÍ, KOREKTURY

V současné době spolupracujeme s prověřenými, profesionálními překladateli, tlumočníky a redaktory specializovanými na konkrétní obory lidské činnosti, kteří na základě svých profesních znalostí a zkušeností z praxe zabezpečují vysokou kvalitu a rychlost poskytovaných služeb. Na jedné zakázce pracuje bez ohledu na její rozsah vždy jen jeden překladatel, čímž je zajištěno používání jednotné terminologie v rámci celé zakázky.

Překladatelské služby - obecné a odborné překlady

Angličtina, němčina, francouzština, španělština, slovenština, italština, ruština, specializované překlady z a do angličtiny - ŽP, ekologie, EIA atd., překlady bezpečnostních listů a překlady dokumentace ISO lokalizace (překlad) www prezentací a softwaru. Naši nabídku překladatelských služeb co do počtu překládaných jazyků a oborů překladu neustále rozšiřujeme.

Jazykové korektury textů - Kontrola a oprava pravopisu, korektura stylistiky, přepisy a překlady audio a video nahrávek, přepisy textů do elektronické podoby.